Postępowanie administracyjne to regulowany przez ustawodawstwo ciąg czynności podejmowany przez organy administracyjne oraz inne podmioty biorące udział w postępowaniu, który ma na celu rozstrzygnięcie konkretnej sprawy w formie decyzji administracyjnej.

Podstawowym i zarazem najważniejszym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjnej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania z zakresu prawa administracyjnego zostały określone w rozdziale drugim wyżej wymienionego kodeksu. Kodeks postępowania administracyjnego obejmuje swoim zakresem postępowanie administracyjne sensu stricto, postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, postępowanie w sprawach skarg i wniosków, a także postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń.

Podstawowe rodzaje postępowania administracyjnego to:

Prawo i postępowanie administracyjne stanowi jeden z głównych obszarów praktyki Kancelarii Adwokackiej Maciejuk. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach sądowych. Adwokat Dariusz Maciejuk uzyskuje decyzje i przygotowuje odwołania od decyzji zarówno organów administracji samorządowej, jak i państwowej.

Formularz kontaktowy